طرح های تجمیع دلو نظر ۱۵۰ هکتار

اجرای ۵ طرح ۳۰ هکتاری تجمیع منطقه دلو نطر شهرستان خرم بید