اجرای طرح محمد حسن ابوالحسنی

از طرح های هدف مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آباده در سطح ۳۰ هکتار با سیستم نواری

طرح های هدف

این طرح ها در سال ۱۳۹۵ با هدف تشویق کشاورزان شهرستان آباده برای استفاده از سیستم آبیاری موضعی نواری با حمایت حداکثری سازمان جهاد کشاورزی استان فارس انجام شد.

طرح ۳۰ هکتاری مزرعه ابوالحسنی

این طرح در سطح ۳۰ هکتار در قالب طرح هدف در شهرستان آباده توسط شرکت آناهیدآب فارس طراحی و به همت جهاد کشاورزی شهرستان آبادهو حمایت های استانی و شرکت مجری آناهید آب زاگرس در سال ۱۳۹۵ اجرا گردیده است.